Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎2020-03-29 10:44 PM
About
ถุงมือไนไตรหรือถุงมือยางไนไตร เป็นถุงมือชนิด non-latex คือไม่ได้ผลิตจากยางธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดการแพ้ยาง และถ้าเป็นถุงมือไนไตรชนิดไม่มีแป้งด้วยแล้วแทบจะเรียกได้ว่า ใส่ได้ทุกคนเลย ถุงมือไนไตรมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายเช่น ทนต่อสารเคมีได้ดีเป็นพิเศษ เหนียวกว่าถุงมือยางธรรมชาติ จึงแตก ขาด รั่วได้ยากกว่า แต่ถุงมือไนไตรหรือถุงมือยางไนไตรก็มีข้อเสีย คือมีความลื่นมากกว่าถุงมือยางธรรมชาติ จึงอาจหลุดมือได้ง่ายกว่า และเนื่องจากถุงมือไนไตรแข็งแรงกว่าถุงมือยางธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้ว จึงยืดหยุ่นน้อยกว่าที่ความหนาเท่าๆกัน
Public Statistics
Name wecarelove wecarelove
Email wecarecoat2@gmail.com
Location US
Personal web page https://www.wecarecoat.com
Date Registered ‎2020-03-27 12:23 AM
Date Last Visited ‎2020-03-29 10:44 PM
Total Messages Posted 0
Products